Idris and Meho Hujdurović: pisme građanima Bosne i Hercegovine

Prvo pismo: Bijeljina i Tuzla, April 2014. godine

Odgovornim institucijama kojim se ovo šalje – neka pročitaju i zaključe što je njihov

zadatak u otklanjanju teške situacije u BiH

DRAGI GRAĐANI, DRAGI IZABRANICI NOVE VLASTI

(u dobroj namjeri obraćamo se svim građanima bez obzira na nacionalnu i entitetsku pripadnost,                                                             sa našim viđenjem dešavanja i naraslih problema u BiH sa njenim entitetima)

Mi smo Bijeljinci, učesnici narodnooslobodilačkog rata, vrlo aktivni učesnici – s ocem Mustafom, braćom, sestrama i majkom – u spašavanju naših komšija pravoslavne vjere, Jevreja i drugih poštenih patriota u Drugom svjetskom ratu, zbog čega nam je otac Mustafa Hujdurović, na najgnusniji način likvidiran od ustaša i hitlerovaca.

Mi smo :

1. Hujdurović Meho, diplomirani agronom, prije ovog rata osnivač poljoprivrednog zavoda i njegov direktor kog dobro poznaju semberski poljoprivrednici.

2. Hujdurović Idris, diplomirani inžinjer o.r.g. nauka, osnivač i dugogodišnji direktor GIK-RAD Bijeljina.

Ovo predstavlja najkraći zapisnik događanja 1992-2014. i ona što su ta događanja proizvela, kao i prijedlog mjera radi otklanjanja loših posljedica tih događanja.

1992. god., je započeo a 1995. se završio nama nametnuti rat u BiH, rat u kojem nam je nametana i međuvjerska mržnja, uz učešće naših nacionalšovinista i drugih. Razne su ocjene toga rata. Proizvod rata su na desetine hiljada ubijenih, million sa svojih ognjišta protjeranih, na hiljade invalida, oko million i po gladnih i životno neobezbijeđenih.

Ostavimo istoričarima nek daju ocjenu šta se to zbilo na ovim prostorima, a mi se okrenimo našim današnjim životnim problemima.

Na vlast su dolazile razne stranke. One su u prvi plan stavile stranačko-porodične skupine koje zauzimaju položaje u zakonodavnim, izvršnim organima i činovničkim strukturama. U pitanju su mahom bogatije porodice sa najvišim primanjima u zemlji, iako je ekonomsko stanje u zemlji veoma loše.

Pojedinci iz tih redova su ratnom i poratnom pljačkom, te švercom i utajom poreza došli do neviđenih bogatstava.

Pojedinci iz tih stranaka i dalje šire međuvjersku mržnju i nepovjerenje među običnim građanima koji su prevazišli ta nepovjerenja i mržnju i normalno danas komuniciraju. Ti mrzitelji plaše svako “svoj” narod onim drugim – u cilju ostvarenja svojih ličnih interesa, prvenstveno ostanka na vlasti radi daljeg ličnog bogaćenja, umjesto da stvaraju uslove za zapošljavanje izgladnjele sirotinje iz redova svih nacionalnosti.

Ovakvim radom stvoreni su uslovi za korupciju i kriminal, posebno političkim uticajima na sudove i tužilaštva da ne rade svoj posao po zakonima. Privreda i zapošljavanje je u stalnom opadanju. Prosjek plata u privredi je dvostruko manji od prosjeka plata državnih zaposlenika. Penzioneri, borci, invalidi su na prosjačkim primanjima. Poljoprivrednici rade bez odgovarajućih podsticaja koji, iako mali i nedovoljni, uvijek kasno stižu.

IZBORI – Očigledno je da predstavnici svih prijavljenih stranaka za oktobarske izbore, obećavaju čuda, kao i u dosadašnjim izborima, od 1995. do danas, a bez ozbiljnih analiza kako mijenjati stanje u čitavom društvu. Uglavnom su na kandidacione liste stavili stare kandidate koji su u oba entiteta doveli društvo do totalnog siromaštva. Čelni kandidati ponovo plaše “svoj narod” drugim narodom, što predstavlja gnusne laži i prevare svih naroda BiH.

Mnoge stranke koje su za promjenu ovog stanja govore o potrebi izbora novih mladih kadrova. Takvi su na listama obično predloženi u donjoj polovici liste kandidata. Zato, građani: na listama stranaka za koje se opredijelite – zaokružujte mlade ljude u donjoj polovici spiskova. Izađite na izbore svi, ne dajte da za vas drugi zaokružuju. Ne dajte se nikom potplatiti, nemojte da prodate svoj glas, da i dalje ostajete siromašni – slab poljoprivrednik, siromašno plaćen radnik bez penzionog i zdravstvenog osiguranja, penzioner sa niskim, nikakvim penzijama!

SITUACIJA

nam nalaže i kao građane nas upućuje na sljedeće:

  1. Primjer Tuzlanskog kantona, gdje je izabrana nova vlada nakon demonstracija u Tuzli, od poštenih i stručnih ljudi, govori nam da ta vlada nije mogla (pored dobrih namjera), ništa posebno učiniti u popravci stanja u privredi Tuzle u konstelaciji problema u kojima se nalazi BiH sa oba svoja entiteta.

Ovaj primjer nas upućuje šta treba činiti na nivou BiH i njenih entiteta.

  1. Očigledno je da bez korjenitih promjena u društvu oba entiteta u BiH ne može doći do značajnijih poboljšanja materijalnog položaja radnika, penzionera, boraca, invalida i drugih siromašnih građana. Takođe, bez korjenitih promjena administracije na svim nivoima ne može doći do većih ušteda u finansijskim sredstvima koje treba namijeniti za razvoj privrede, poljoprivrede i mogućnosti novih radnih mjesta.

Prema dosadašnjoj praksi, nijedna od stranaka koje su bile na vlasti nije realizovala svoja izborna obećanja. Zato je jasno da bez aktivnog učešća građana nema korjenitih promjena.

Ako želimo promjenu, situacija

NALAŽE

Da građani svih nacionalnosti osnuju forume-plenume građana u oba entiteta u Sarajevu, Banjaluci, i za sad svim kantonima i županijama, i svim opštinama. Na čelu tih foruma trebale bi biti visokoobrazovane ličnosti, sa viđenjem situacije u BiH kakvo je ono dr Cenić, profesora Grebe i njima sličnih intelektualaca.

Forumi-plenumi treba da budu stalni oblik organizovanja građana, a radi efikasnog djelovanja ne bi trebali biti brojniji od 15 članova, sa mjesečnim zasjedanjima, komunikacijom sa građanima i zahtjevima prema novim izabranim vlastima na liniji potrebnih promjena, u cilju usavršavanju sistema u korist građana. Rad foruma-plenuma trebao bi biti međusobno povezan. Detaljnu organizaciju i djelovanje trebalo bi da predloži grupa profesora iz Sarajeva, Banjaluke, Mostara i drugih većih centara. U forume treba birati mlade visokoobrazovane intelektualce, radnike, poljoprivrednike, borce, invalide i penzionere.

KONKRETNE MJERE

Koje situacija nalaže, u cilju mijenjanja grozno teškog položaja većine građana u oba entiteta, na kojima forumi-plenumi građana treba da insistiraju kod novoizabrane vlasti, su

SLJEDEĆE

  1. Promjene Dejtonskog ustava u dijelu neophodnih ingerencija države BiH u skladu sa zahtjevima Evrope radi bržeg ulaska BiH u Evropu, kako to želi većina građana oba entiteta.

– U dijelu obezbjeđenja potpune samostalnosti rada tužilaštava i sudova bez prava

uplitanja političara u rad ovih institucija, bez prava politike da postavlja sudije i tužioce, koji treba da se postavljaju putem konkursa, vodeći računa o nacionalnoj zastupljenosti iz redova svih nacionalnosti i ostalih.

– Čine se neophodnim ukidanje kantona i županija radi strašno velikih finansijskih

opterećenja u BiH bez ikakve nužne potrebe za njihovo postojanje.

– Neophodno je obezbjeđenje svih građanskih prava u praksi, svih građana BiH u oba

entiteta, sa pravom svih građana da žive na prostoru gdje se ko opredijeli; takođe sa pravima na povratak na svoje u skladu sa postojećim odredbama Dejtonskog sporazuma, sa pravom izbora u sve nivoe vlasti BiH i entiteta.

  1. Donošenje novog krivičnog zakona sa predviđanjem najstrožijih kaznenih odredbi za sve vidove kriminala i korupcije, s posebnim pravom policije, tužilaštava, sudova, da posebnim postupcima izvrše analize neopravdanog bogaćenja u vremenu od 1992. do 2014. godine, sa pravom daljnjeg praćenja eventualnog bogaćenja osoba u vlastima i pravom sudova da nalože oduzimanje dijela neopravdanog stečenog bogatstva, u korist fondova za unapređenje privrede i poljoprivrede, a nikako u korist državne administracije. Krivični zakon treba regulisati da je i miješanje politike u poslove sudova i tužilaštva krivično djelo. Ovim zakonom treba predvidjeti da i davanje i uzimanje mita u svim vidovima treba da je kažnjivo kao krivično djelo.
  2. Vjerovatno da zakonodavni organi mogu odrediti da li zakonom ili odlukama treba regulisati sljedeće u cilju vjerovatne uštede preko milijardu KM koje bi se morale usmjeriti privredi i poljoprivredi a ne administraciji u cilju jačanja istih i otvaranja velikog broja proizvodnih radnih mjesta koja će stvarati nove vrijednosti:

a.) smanjenje administracije za 30 do 50% (u RS 30% i više, Federacija 50% i više), i to iz redova službenika iz bogatijih porodica, koji su dobivali poslove stranačkim i stranačkim rodbinskim vezama, ili potplaćivanjem za radno mjesto;

(U svrhu toga svi službenici treba da daju podatke o imovinskom stanju od baka, djedova, majki, očeva do svoje imovine sa podacima o broju zaposlenih iz redova svoje porodice.)

b.) odstranjenje iz službe većine zaposlenih stranačkim, stranačko-rodbinskim vezama i potplaćivanjem;

c.) smanjenje svih vidova primanja administracije na prosjek primanja u privredi, kako na nivou BiH tako i na nivou entiteta, zaključno sa administracijom opština i mjesnih zajednica;

d.) ovim ili drugim propisima dovesti na prosjek primanja u privredi primanja u elektroprivredi, vodoprovredi, telekomu, poštama, gradskim komunalnim i preduzećima za vodu, zatim u PIO, zdravstvu i svim drugim institucijama ovim i drugim sličnim institucijama.

Ovim uštedama se otvaraju veliki prostori za nova investiranja i nova zapošljavanja u sektoru privrede i poljoprivrede, takođe u cilju stvaranja novih vrijednosti i daljeg zapošljavanja u proizvodnji i smanjenjem zapošljavanja u potrošnji.

Ovdje treba imati u vidu da su dobra elektroprivrede, vodoprivrede, telekoma, komunalnih i sličnih preduzeća pri opštinama stvarali svi građani a ne stranačko-porodične grupacije koje se bogate na račun pola gladnih građana u oba entiteta. Odlukama ili zakonom treba regulisati i nivoe primanja visokih rukovodilaca. Predsjedništvo BiH (članovima predsjedništva u visini 6 prosječnih plata u privredi, predsjednicima entiteta 5 prosječnih plata u privredi, ministrima 4,5 prosječnih plata u privredi). Saglasno ovome nijedno rukovodno radno mjesto u bilo kojim drugim institucijama administracije vodoprivrede, elektroprivrede, telekoma, itd., ne može biti plaćeno više od predloženih primanja ministrima.

Ovim odlukama ili zakonom ograničiti vozne parkove maksimum na 60% od zatečenih stanja voznih parkova, izuzev policijskih struktura; zabraniti kupovinu vozila za predsjedništvo i predsjednike entiteta skupljih od sto hiljada KM, a za sve druge nivoe skuplje od 30-40 hiljada KM.

Posebno ovakvim odlukama ili zakonom ukinuti postojanje svih pomoćnih organa u skupštinama, vladama, opštinama kao što su razne komisije, fondacije, razne direkcije i slično, i vratiti njihove nadležnosti i poslove u nadležnosti vlada opština i svih izbornih institucija, takođe u cilju smanjenja troškova administracije sa krajnjim ciljem da to vrše izborna tijela vlade opštine kao redovni dio svojih poslova.

U smislu svih prethodnih ograničenja uspostaviti i druga ograničenja sa posebnim ograničenjem dosadašnjih davanja za doručke na nivo od 5KM koliko košta velika porcija ćevapa, zatim bilo kakva druga dodatna primanja van plate, kao i ukidanja prava na takozvani “bijeli hljeb”.

Ovim treba oduzeti prava uzimanja kredita za potrebe troškova za bilo koji nivo administracije BiH i njenih entiteta.

Zakonom ili odlukama treba smanjiti dažbine privredi i poljoprivredi minimum za 20%, a sve takse smanjiti građanima za minimum 50%. Zakonom i odlukama regulisati besplatno dobivanje dozvola za rad sa rokom izdavanja odobrenja od 7 do 30 dana. Takođe ovim zakonom treba regulisati besplatno liječenje za sve građane koji nisu zaposleni, penzionere, borce, invalide, i sve druge koji nemaju veća primanja od 2000KM u porodici.

ROKOVI

Za provođenje svih predloženih mjera su 2 godine (2015. i 2016. godina), sa podjelom 50 procenata u 2015., 50 procenata u 2016. godini, ili maksimalno izborni period. Rokovi ovih mjera obezbjeđuju brži razvoj privrede, poljoprivrede i zaposlenja, što treba da čini osnovne poluge da nam mladost ne bježi iz zemlje, zatim da možemo povećavati standard penzionera, boraca, invalida i ostalih siromašnih za najmanje 10 procenata godišnje, a konačno je vrijeme da se penzije i u Srpskoj Republici izjednače sa penzijama Federacije, što bi trebalo da bude predloženim mjerama sasvim omogućeno.

Rokovi za konstituisanje svih izbornih tijela na svim nivoima BiH i entiteta kao i formiranje novih vlada ne smiju preći 30. decembar 2014. godine, u protivnom, ako se sva tijela ne konstituišu u ovom roku građani treba da traže nove vanredne izbore za smjenu stranaka koja se ne mogu dogovoriti ni o brzom konstituisanju svih institucija, a kamoli o ključnim promjenama koje se ovdje predlažu.

SITUACIJA

Nalaže i poziva da nam ne bi neko drugi pravio red u BiH: da se odmah priđe provođenju predloženih, eventualno nadopunjenih mjera koje bi ubrzale rješenje većine problema u kojima se nalazi BiH sa svojim entitetima i Distriktom Brčko i to:

1.) od svih stranaka koje budu izabrane u vlasti, bez obzira na njihovu orijentaciju.

2.) pozivajući sve radnike, poljoprivrednike, borce, invalide, penzionere i sve druge građane, sa posebnim pozivom omladini, da se uključi u ove aktivnosti.

Posebno mjesto i veliku ulogu mogu imati svi vjerski velikodostojnici da upute vjernike za njihovo bolje sutra, zatim visokointelektualne institucije svih nivoa i visokoobrazovani intelektualci, studenti i drugi građani.

Mislimo da situacija, imajući u vidu odgovornost i međunarodne zajednice u dosadašnjim i budućim zbivanjima, nalaže potrebu njenog aktivnog uključenja u pružanju pomoći i vlastima i narodima u BiH na svim ovim pitanjima.

Vjeruje se u snagu i razboritost svih budućih stranaka na vlasti i naroda oba entiteta u okviru BiH, te u namjeru najbližih susjeda da nam neće smetati, već podržavati ovakve promjene u BiH. Treba očekivati od svih informativnih i novinarskih kuća da bez zadnjih namjera u svojim predizbornim a naročito postizbornim postupanjima pomognu sve građane u brzini provođenja svih mjera za bolje sutra.

Građani, pokažimo svijest da nas niko ne dovede u položaj demonstranata, već da mirnim putem idemo ka promjeni postojećeg stanja.

Ne dozvolimo da rušimo ono što smo gradili, tražimo puteve da gradimo novo, kroz nova radna mjesta, radi stvaranja boljeg blagostanja.

Nadajmo se da nas novi izabranici neće dovoditi u položaj demonstranata, već će sa nama biračima zajedno i brzo mijenjati stanje nabolje, radi boljeg sutra, za sve ljude naše države sa njena dva entiteta, uključujući i Brčko distrikt.

1. Hujdurović Meho, diplomirani agronom

2. Hujdurović Idris, diplomirani inžinjer

 


Drugo pismo: Bijeljina, maj 2015. godine.

Postizborno pismo

(Kao produženje predizbornog pisma 2014. godine)

Nalazimo za shodno da u postizbornom vremenu, koje traje već punih 5 mjeseci a da koalicione stranke nisu formirale vlast, da se iste upozore:

1. Ne otežite dalje sa formiranjem vlasti i preduzimanjem svih drugih mjera koje situacija nalaže.

Predlažemo redoslijed mjera koje se mogu regulisati odlukama i zakonima bez čekanja na promjenu Ustava.

a.) Smanjenje primanja i ukidanje tzv. “bijelog hljeba” na svim nivoima i u svim oblicima administrativnih ustanova, svim vidovima organizacije elektroprivrede, vodoprivrede, termoelektranama, komunalnim institucijama administracije penzionih, zdravstvenih fondova i drugim svim institucijama van proizvodnih organizacija kao i svim izbornim tijelima (zakonodavnim tijelima). Smanjenjem

njihova primanja dovesti na nivo prosjeka u proizvodnim organizacijama i to u

čitavoj BiH, entitetima i Brčko distriktu. Administracija penzionog fonda ne bi

smjela primiti plate prije isplate penzija.

– Predlažemo da rok za ovo bude najkasnije konac 2015. godine.

– Sva ušteđena sredstva po ovom osnovu isključivo usmjeriti za podmirenje potreba isplate neisplaćenih plata radnicima u proizvodnim preduzećima, nepodmirenih uplata, nepodmirenog penzionog i zdravstvenog fonda i postupnog povećanja penzija koje su sve smanjene za 50% u odnosu na predratne penzije; zatim viškove ove ušteđevine usmjeriti u poljoprivredu i privredu u oblicima koji su već regulisani postojećim zakonima.

Znamo da će postaviti pitanje svi zaposleni u pomenutim slučajevima, ko ima pravo da odlučuje o smanjenju njihovih ličnih dohodaka. Mi ukazujemo na činjenicu, i pozivamo ih da to i sami uvaže, da nisu oni sami gradili sve od čega oni danas dobro žive, već oni iz proizvodnje koji danas polugladuju ili gladuju. Zato se sa stanovišta socijalnih prava može zahtijevati da se i njihove gladne sugrađane dovede u položaj zaposlenih, da ne budu gladni i nezaposleni, kako bi i oni stvarali nove vrijednosti da nam zajedno svima bude bolje na svim nivoima BiH. Poslije ovakvog ujednačenja, kad se steknu uslovi, neka se povećaju primanja administracije u skladu sa rastom primanja u privredi.

b.) Smanjenje administracije – entiteta i svih opština, kantona i županija, Brčko distrikta, uključujući sve zakonodavne i izvršne vlasti, elektroprivredu, vodoprivredu, telekomunikacije u svim oblicima (vidovima), njihove organizacije, komunalne organizacije, uprave opštinskih i gradskih vodovoda i sve druge tipove radnih mjesta koi ne spadaju u poljoprivredu i proizvodna preduzeća (sva privreda), i to:

– Na nivou BiH za 30% u tekuće 4 izborne godine po 7,5% godišnje;

– Na nivou entiteta RS za 30% u tekuće 4 izborne godine po 7,5% godišnje na svim

nivoima vlasti;

– Na nivou entiteta Federacije za 50% za 4 izborne godine i to po 12,5% godišnje od

nivoa Federacije do opština, sa postupnim ukidanjem kantona i županija, kao

nepotrebnih institucija ovog nivoa vlasti u entitetu Federacije.

Ovo sve nalaže situacija zato što za ovako glomaznu administraciju, postojeća

privreda sa ovako velikim opterećenjima ne može da pokrije troškove, a i sama privreda i poljoprivreda ne mogu da opstanu. Iz ove situacije proizilazi da pripremamo samoubistvo. Pogotovo kad se ima u vidu da se glomazna administracija mora izdržavati ne samo porezima već i kreditima koje nas vode u dužničko ropstvo.

– Prethodna konstatacija ukazuje na potrebu da i stranke na vlasti, bez obzira na političku orijentaciju, kao i svi zaposleni koji predstavljaju viškove, bez ometanja prihvate neophodnost smanjenja administracije u svim navedenim institucijama.

Iz analize koju smo predstavili u predizbornom pismu proizlazi da smanjenje administracije treba da obuhvati u prvom redu:

– osobe iz redova imućnijih porodica čija povelika imanja roditelja, djedova, baka se ne obrađuju, zatim koji imaju porodične firme gdje mogu biti mnogo produktivniji u stvaranju novih vrijednosti, a isti su zaposleni preko stranaka, stranačko-porodičnih veza, ili kupovinom radnih mjesta.

– Nužno je smanjiti administraciju u firmama elektroprivrede, vodoprivrede, komunalnih službi, gradskih vodovoda i sl. i to sljedećim redoslijedom:

1. svi koji pripadaju porodicama sa poljoprivrednim imanjima sa 5-10 hektara zemlje, s pravom da jedna osoba iz redova te porodice ostane zaposlena u administraciji.

2. svi koji pripadaju porodicama koje posjeduju preko 10 hektara zemlje, da se kao mlađe osobe vrate na imanje za oživljavanje istih i proširenje stvaranja novih vrijednosti, radi boljitka za čitavu zemlju.

3. svi koji pripadaju porodicama sa preduzećima koja imaju proizvodnju veću od 150.000-250.000KM godišnje, sa istim pravom porodice kao pod br.1

4. svi koji pripadaju porodicama sa preduzećima koja imaju proizvodnju veću od 250.000KM godišnje.

5. svi koji pripadaju porodicama jačih zanatskih radnji koje imaju više od 10 zaposlenih.

6. svi koji pripadaju porodicama koje se bave bilo kojom vrstom trgovine sa prometom većim od 300.000KM.

7. članovi porodica iz kojih ima više od dvoje zaposlenih a ostvaruju prihod u platama veći od 2.500KM.

OPASKA: Iz navedenog treba da su izuzeti ljekari, visokoobrazovani inžinjeri mašinstva, elektrotehnike, građevinarstva, arhitekture, računarske tehnike, ekologije; doktori svih pravaca ekonomskih i pravnih nauka (ukoliko se oni sami ne opredijele za napuštanje administracije bilo kojeg sektora u društvu).

c.) Ostaje potreba smanjenja primanja osobama koje su izabrane na izborima u sve nivoe zakonodavnih i izvršnih organa, kako je u predizbornom pismu napisano, sa ograničenjem ili ukidanjem svih drugih beneficija koje su postojale u administracijama ranije. Takođe, ovakva lica ne mogu ničijom odlukom dobiti neka druga zaduženja za koja se pored redovnih plata dobivaju bilo kakvi dodaci van redovnih plata. Ova odredba se mora odnositi i na sva druga radna mjesta u administraciji.

d.) Posebno se mora ponovo naglasiti važnost sprečavanja kriminala u svim vidovima koji su se javljali u svim administracijama i privredi, utaje poreza prodajom državne imovine i preduzeća. Kod prodaje privrednih preduzeća, obavezati kupce tako da se ne mogu radnici istjerivati na ulicu, a da se krediti mogu trošiti samo za razvoj preduzeća i otvaranje novih radnih mjesta. Posebno zabraniti kupovinu skupih automobila, upotrebe telefona na teret društva (osim policijskim organima i to sa izvjesnim ograničenjima), razne druge nepotrebne nabavke uz podmićivanje službenih organa itd. Zakonima, po hitnom postupku, dati široka ovlaštenja policiji, tužilaštvima i sudovima, a striktno zabraniti da se u ove poslove miješaju političari za koje posebno predvidjeti najstrožije kaznene odredbe.

e.) Ponavljamo da nam prethodne i druge mjere mogu donijeti milijarde ušteda, smanjenja troškova administracije uz stvaranje neviđeno velikih sredstava za unapređenje poljoprivrede i privrede, povećanje izvoznih mogućnosti i najmanje 200.000 novih radnih mjesta samo za ovaj izborni period od 4 godine. Ako ovom dodamo ulaganje stranih investitora, za koje treba dati zakonske garancije, davanjem neophodnih i garancija u BiH koje traži Evropa, onda su to nove garancije za vjerovatnih 100.000 zapošljavanja.

Nemojmo se zavaravati da samo stranim investicijama i donacijama možemo riješiti ovako visok broj nezaposlenih, ako i mi sami ne preduzmemo ono što nam situacija našoj zemlji nalaže.

f.) Svakodnevni štrajkovi ugroženih zaposlenih i nezaposlenih radnika i drugih gladnih građana dovode čitavo društvo u situaciju koja nalaže, uz već rečeno, i donošenje zakona da se plate zaposlenih ne mogu dizati ni isplaćivati prije podmirenja obaveza za penzionere i zdravstvene fondove; zatim da su zakonima regulisane obaveze redovnih isplata plata od svih oblika poslodavstava. Samim ovim društvo će biti oslobođeno nepotrebnih policijskih i sličnih mjera koje srozavaju ugled društva tako da niko izvana ne želi da investira u njegovu privredu. Svakodnevne pobune većih poljoprivrednika i štrajkovi radnika ukazuju na situaciju koja nalaže da vlasti zaštite našu poljoprivredu, kao i drugu porizvodnju, od nelojalne konkurencije nepotrebnog uvoza od uvoznih lobija.

g.) Sva dešavanja, uglavnom u kriminalnom otuđivanju preduzeća prilikom čega su se bogatili pojedinci, dovela su do novih dešavanja u vidu štrajkova izvaranih i ogladnjelih radnika i drugih građana, te prve žešće pobune građana u 2014. godini. Ovo dovodi društvo BiH u situaciju koja nalaže da se preduzeća vrate radnicima sa pravom istih da sami organizuju proizvodnju, uz zabranu da ne mogu otuđivati ta dobra. Uputno je da stranke na vlasti hitno razmisle kako to izvesti u najkraćem roku. Svakako u ovo treba uključiti hitan raskid ugovora o neuspjeloj predaji preduzeća i vraćanje ovih preduzeća radnicima; nakon ovog i država bi bila oslobođena obaveza bilo kakvih troškova i bila bi oslobođena sumnjivih kupaca sa bilo kojim vidom kriminalnih namjera koje bi imale neslućene posljedice po društvo, banke i zaposlene građanie koji ostaju na ulici.

h.) Postupnim izvršavanjem svih mjera na koje nam ukazuje ozbiljnost situacije stiču se uslovi da nepotrebno postane povećanje cijena struje, komunalnih usluga, vode, itd., a koje i inače treba zabraniti da ne bi dalje izazivali siromašenje građana i njihove pobune za koje se ne može sagledati kakvih će to razmjera biti i sa kakvim posljedicama.

i.) Trajanje formiranja vlasti (oko 5 mjeseci), u Federaciji i BiH i ono što je učinila za prvih 100 dana blagovremeno formirana vlada Republike Srpske, ne govori u prilog tome da će se vlast brzo i sigurno dogovarati u izvršenju ovdje navedenih zadaća koje situacija nalaže.

Novonastala situacija nalaže:

a.) Da se građani organizuju u forume ili plenume građana, na svim nivoima opština, gradova entiteta, Brčko distrikta, kantona i BiH sa konkretnim zahtjevima prema vlastima šta treba da čine vlasti svih nivoa što proizilazi iz ovako teške situacije u zemlji. Rad foruma-plenuma treba biti konstantan sa neprekidnim zahtjevima prema vlastima, sa mjesečnim zasjedanjima i analizom što je učinjeno i što treba dalje zahtjevima da se čini. Ne bi trebalo dozvoliti da se u forume-plenume ubacuju ljudi iz raznih stranaka što bi ometalo normalan rad foruma-plenuma. Na čelo plenuma treba da se stave ugledni intelektualci koji će znati voditi forume-plenume sa stručnim i na zakonu zasnovanim zahtjevima. Mislimo da situacija nalaže i poziva one intelektualce koji godinama nastupaju u svim emisijama svih televizija i novinama da se stave na čelo foruma-plenuma. Mi se usuđujemo staviti nekoliko imena u ovo pismo, a to su: gospođa Cenić, gospoda Žarko Papić, Aleksa Milojević, Vlastimir Mijović, Enver Kazaz, Muhamed Filipović, svi intelektualci iz Kruga 99 i sl. Pretpostavka je da intelektualci ovakvih nivoa mogu i znaju na miran i zakonit način (sa forumima-plenumima građana), dovesti vlasti u položaj da učini sve što situacija nalaže da ne dođe BiH u položaj da neko drugi sa strane pravi red kao u Siriji, Libanu, Iraku i drugdje. Osobno mislimo da ozbiljnost situacije i narod koji se nalazi u situaciji u kojoj se nalazi upućuju poziv ovakvim intelektualcima koji mogu svojim znanjem pomoći vlastima i probuditi ih.

Najzad treba istaći vlastima od najnižih nivoa do najviših:

1. Da ne bi dozvolili da dođe do velikog bunta građana, čije posljedice bi bile nesagledive prvo za vlast pa za čitavo društvo, da poslušaju i izvrše sve ono što su rekli i otkrili:

a.) najviši vjerski rukovodioci Islamske vjerske zajednice BiH, Katoličke i Srpske pravoslavne crkve BiH, najzad da se drže i onoga što je otac svih katolika, cijenjeni papa poručio čitavom svijetu pa i nama.

b.) veliki naši intelektualci, doktori i veliki naučnici ekonomskih pravnih nauka i drugih nauka, profesori naših univerziteta Sarajevo, Banjaluke, Mostara, Zenice i drugih, čija prava i patriotska viđenja možemo nedjeljno po nekoliko puta čuti i vidjeti u raznim televizijskim emisijama i pročitati skoro u svim dnevnim listovima novina.

c.) što nam govori i poručuje preko 50% gladnih i polugladnih ljudi svih vjera i nacionalnosti BiH sa područja oba entiteta i Brčko distrikta.

Kao odgovornoj vlasti u čitavoj BiH sa svim svojim građanima, zar ne može poslužiti jedna manja zemlja Evrope, Švajcarska u kojoj su tri naroda Italijani, Nijemci i Francuzi, svoju zemlju kao narodi tri nacije, gradili i vodili preko 300 godina bez rata? Oni danas predstavljaju najbogatiju zemlju, zemlju Svijeta iako imaju manja prirodna bogatstva od naše BiH. Upitajmo se zašto naša tri naroda svi iz redova sve tri nacije istog slavenskog porijekla, zašto mi ne možemo u bratskoj ljubavi graditi našu zemlju da bude među bogatijim u Evropi.

Mladi svih vjera i nacija na vama je zadatak.

e.) Najzad, stranke na vlasti – izvršite obećanja data pred izbore, stranke u opoziciji – zahtijevajte izvršenja obećanja. Ne izmišljajte međusobno neosnovane optužbe umjesto zdravih kritika, rušite ograde i torove, vodite sve građane (bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost), u složne komšije i braću, gradite sa njima bolju budućnost u kojoj neće biti obespravljenih i gladnih u bilo kojem kutku BiH.

Dajmo više prava na život, zapošljavanje i učešća u vlastima Srbima u Federaciji, Bošnjacima i Hrvatima u RS, dakle u svakom kutku BiH.

f.) Za današnje stanje u BiH ne mogu biti oslobođene odgovornosti (mora se javno reći), ni strane institucije koje su prisutne u BiH – predstavnika Ujedinjenih nacija, Evrope i svih uticajnih ambasada koje mogu svojim mjerama spriječiti i stranke i pojedince u širenju mržnje i sprečavanju mijenjanja ovako teškog stanja u BiH. Ovo od njih očekuju građani svih nacionalnosti BiH, tim više što su te institucije i države nametnule ovakvu organizaciju BiH, u kojoj može svaki političar da spriječi sve u BiH, pa i da zemlja postane članica društva zemalja Evrope.

Treba očekivati da će i te institucije u tekućem izbornom periodu preduzimanjem potrebnih mjera pružiti veliku pomoć vlastima tako da narodi BiH dalje ne žive u ovakvim patnjama.

g.) Smatramo da situacija nalaže svim radio i televizijskim kućama, svim novinarskim kućama, svim forumima-plenumima i visokoobrazovanim intelektualcima da u svim svojim emisijama i nastupima učine sve rečeno, tako da se ono što zahtijeva situacija u BiH pretoči u konkretne programe, koje će vlasti morati provoditi bez ikakvih praznih daljih filozofiranja.

Očekujemo da nam se neće zamjeriti:

– Na gramatičkim i sličnim greškama;

– Na predugačkim rečenicama;

– Na ponavljanju više puta (isto rečenog), jer nam se čini da iz prakse do sada vladajućih stranaka treba im puno, puno i puno ponavljati i permanentno upozoravati na težinu situacije i pozivati na izvršavanje onoga što ona nalaže.

Na kraju, osjećamo potrebu da se i predstavimo, kao autori ove analize o situaciji u BiH iz koje treba da proizađu programi mjera svih stranaka na vlasti opozicije i svih građana, uz odgovarajuću pomoć međunarodnih i evropskih institucija. Sinovi smo oca Muje Hujdurovića kojeg su na najgori način (iako je bio musliman), ubile fašističke vlasti u II svjetskom ratu zato što je, s nama kao djecom, štitio i branio od tadašnjih fašističkih vlasti, komšije iz čitave Semberije, pravoslavce, Jevreje i sve druge ugrožene; što je jedan od organizatora pisanja rezolucije muslimana Bijeljine i Janje i Ugljevika iz decembra 1941. godine gdje su muslimani zahtijevali suživot građana svih vjera i da vlast štiti sve građane itd; što je imao niz ličnih istupa protiv tadašnje fašističke vlasti u učinio niz humanitarnih poteza za spašavanje ugroženih građana svih vjera.

Vođeni tim idejama i ljudskim postupcima našeg oca u kritičkim vremenima II svjetskog rata osjećali smo obavezu da ovo napišemo i damo u javnost te uputimo vlastima, bez obzira kako će to ko cijeniti, a u nadi da će sve iznijeto prihvatiti prvenstveno stranake na vlasti, u cilju rješavanja problema gladnih u BiH bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost i boju kože.

Sve istaknuto na što ozbiljnost situacije u BiH poziva u prvom redu se odnosi na najodgovornije čelnike stranaka na vlasti, gospodu Izetbegovića, Dodika, Čovića, Komšića, zatim poslanike u svim zakonodavnim institucijama, članove izvršnih institucija svih nivoa u BiH, te svih međunarodnih i evropskih institucija.

Ovo je drugo pismo u postizbornom vremenu, ali naša kazivanja o problemima gladnih ovim neće biti završena.

U nadi da ćemo biti pozvani u neku od emisija televizija u BiH, stojimo na raspolaganju.

Uz ovo, prilažemo predizborne analize iz 2014. godine.

S poštovanjem,

U Bijeljini, maj 2015. godine.

1. Hujdurović Meho, diplomirani agronom

2. Hujdurović Idris, diplomirani inžinjer o.r.n.